Our vacancies

Search Jobs  

Senior Onderhoudstechnieker/ Technicien de Maintenance Senior(FR, NL)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Als één van de leidinggevende internationale bedrijven dat kwalitatieve publieke diensten verleent biedt de regio Verenigd Koninkrijk – Europa van Serco werk aan 31.700 vrouwen en mannen in 11 verschillende landen, waaronder België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Serco combineert commerciële know-how met een oog voor kwalitatieve publieke diensten. Wij adviseren beleidsmakers, ontwerpen innovatieve oplossingen, integrerern systemen en zorgen voor het verlenen van essentiële diensten dat een verschil zullen maken voor de gewone burgergemeenschap.

In België verleent Serco technische ondersteuning aan de Commandant De Hemptinne kazerne in Heverlee en aan de militaire basis van het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee. Serco is een betrouwbare partner voor het leveren van ondersteunende diensten aan militaire basissen van de British Armed Forces en de Australian Defence Force. Wij bieden een breed aanbod aan kwalitatieve diensten in gevoelige gebieden over de hele wereld en bieden dagelijks ondersteuning aan meer dan 200.000 militairen. Steunend op onze diepe en ongeëvenaarde inzicht in de logistieke noden van militaire organisaties, zorgen wij ervoor dat ons aanbod overeenkomt met de specifieke behoeften van de Belgische Defensie. Wij maken gebruik van onze uitgebreide kennis van militaire installaties om onze aanwezigheid onmerkbaar te maken voor de operationele miliatire activiteiten van Defensie en tevens een uitstekende service te bieden op vlak van onderhoud en facility management. Dankzij onze ervaring in andere geografische gebieden, zijn wij in staat een andere kijk te bieden op lokale uitdagingen en zo nieuwe oplossingen aan te bieden.

Wij zijn op zoek naar een onderhoudstechnicus om ons team te versterken voor één van onze contracten in Sint-Truiden in de sector van defensie, op 45 minuten rijden van Leuven. Voor deze functie is het dus noodzakelijk om over een auto te beschikken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comptant parmi les principales entreprises internationales fournissant des services publics de qualité, la région Royaume-Uni - Europe de Serco emploie 31 700 femmes et hommes dans 11 pays différents, dont la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Italie. Serco associe un savoir-faire commercial à un souci de qualité des services publics. Nous conseillons les décideurs politiques, concevons des solutions innovantes, intégrons des systèmes et assurons la fourniture de services essentiels qui feront la différence dans la vie des gens ordinaires.

En Belgique, Serco fournit un soutien technique à la caserne du Commandant De Hemptinne à Heverlee et à la base militaire de Meerdaalwoud à Oud-Heverlee. Serco est un partenaire fiable pour la fourniture de services de soutien aux bases militaires des forces armées britanniques et de la force de défense australienne. Nous fournissons un large éventail de services de qualité dans des zones sensibles du monde entier, soutenant quotidiennement plus de 200 000 militaires. Grâce à notre connaissance approfondie et inégalée des besoins logistiques des organisations militaires, nous veillons à ce que notre offre réponde aux besoins spécifiques de la force de défense belge. Nous utilisons notre connaissance approfondie des installations militaires pour rendre notre présence imperceptible aux milices opérationnelles de la Défense et de l'armée. les activités militaires opérationnelles tout en offrant un excellent service en termes de maintenance et de gestion des installations. Nous offrons un excellent service dans le domaine de la maintenance et de la gestion des installations. Grâce à notre expérience dans d'autres zones géographiques, nous sommes en mesure d'offrir une autre les défis locaux et proposer de nouvelles solutions. offrir de nouvelles solutions.

Nous recrutons un technicien de maintenance pour rejoindre nos équipes pour un de nos contrats sur Saint-Trond dans le secteur de la défense , à 45mn en voiture de Leuven. il est donc essentiel pour ce poste de posséder une voiture. 

 

Role Responsibility

 • Aansturen van alle techniekers en groendienst en bijsturen waar nodig
 • Prijsaanvraag, prijsvergelijking en bestelling van de materialen
 • Prijsaanvraag en contracten onderaannemers – gespecialiseerde firma’s
 • Algemene klusjes en onderhoud uitvoeren aan infrastructuur en technische installaties
 • Onderhoud van de groenvoorzieningen en de trainingsfaciliteiten
 • Onderhoud en beheer van het containerpark
 • Zelfstandig afhandelen van de binnenkomende tickets van aanvragen en bijhorende rapportering binnen de bepaalde termijnen.
 • Uitvoeren van werken op sanitaire installaties alsook kleine installatiewerken
 • Constateren, opsporen en melden van structurele problemen
 • Meewerken aan het opvolgen van de algemene staat van de gebouwen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Superviser tous les techniciens et le service de jardinage et faire les ajustements nécessaires.
 • Demande de prix, comparaison des prix et commande de matériaux
 • Demande de prix et contrats pour les sous-traitants - entreprises spécialisées
 • Effectuer les travaux généraux et l'entretien des infrastructures et des installations techniques.
 • Entretien des espaces verts et des installations de formation
 • Entretien et gestion du parc à conteneurs
 • Traitement indépendant des tickets de demandes entrants et des rapports correspondants dans les délais fixés.
 • Réalisation de travaux sur des installations sanitaires ainsi que de petits travaux d'installation
 • Observer, détecter et signaler les problèmes structurels
 • Participer au suivi de l'état général des bâtiments

Successful Candidate

 • Heeft minimum 3 tot 5 jaar ervaring 
 • Neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid, is resultaatgericht 
 • Is kostenbewust
 • Bereid om buiten het vakgebied te treden en bij te leren over verschillende technieken
 • Is een coach van de teams op het terrein en stuurt deze voortdurend aan
 • Heeft een klantgerichte ingesteldheid
 • Is een dynamisch en gemotiveerd persoon die flexibel en rigoureus met de gekregen taken om kan gaan
 • Is discreet en behulpzaam                                                             
 • Werkt analytisch en oplossingsgericht
 • Is in het bezit van een rijbewijs B
 • Nederlandstalig of Franstalig met kennis van de tweede landstaal (gesproken Europees niveau A2)

----------------------------------------------------------------------------------------

 • Au moins 3 à 5 ans d'expérience 
 • Aime prendre des initiatives et des responsabilités, est axé sur les résultats. 
 • Est conscient(e) des coûts
 • Volonté d'aller au-delà du terrain et d'apprendre des techniques différentes
 • Est un coach des équipes sur le terrain et les gère en permanence
 • A une attitude orientée vers le client
 • Dynamique et motivée, capable de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées avec souplesse et rigueur
 • Est discret et serviable                                                             
 • Travaille de manière analytique et être orienté vers les solutions
 • Est en possession d'un permis de conduire B
 • Néerlandophone ou francophone avec connaissance de la deuxième langue nationale

------------

Belangrijk

Elke werkaanbieding is afhankelijk van het verstrekken van documenten om uw identiteit en geschiktheid voor het werk te verifiëren, zoals vereist door de wet.

Aanvragers worden eraan herinnerd dat zij zullen worden gevraagd om dergelijke documentatie te presenteren tijdens het wervingsproces.

Neem contact op met een medewerker van het rekruteringsteam als u meer informatie nodig heeft over aanvaardbare soorten documentatie die vereist is voor verificatie van identiteit en werkvergunning.

Gegevens Bescherming:

Bij het maken van een profiel op het Serco Career Center hebt u ingestemd met het beleid inzake gegevensbescherming. Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.

U kunt op elk gewenst moment een schriftelijk verzoek indienen om uw instemming met deze overeenkomst in te trekken.

------------------------------------------------

Important

Chaque offre d'emploi est subordonnée à la présentation de documents permettant de vérifier votre identité et votre aptitude au travail, comme l'exige la loi.

Il est rappelé aux candidats qu'ils seront invités à présenter ces documents au cours de la procédure de recrutement.

Veuillez contacter un membre de l'équipe de recrutement si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les types de documents acceptables requis pour la vérification de l'identité et de l'éligibilité au travail.

Protection des données :

En créant un profil sur le Serco Career Center, vous avez accepté la politique de protection des données. Une copie est disponible sur demande.

Vous pouvez demander par écrit de retirer votre accord à tout moment.

Package Description

 • Gemiddeld 36.5/week effectieve prestaties: 37u / week 3 ADV dagen
 • Maandag tot en met vrijdag tussen 07u en 17u
 • Een week per maand “wachtdienst” inclusief weekend
 • Uitzonderlijk weekendwerk bij bepaalde gebeurtenissen (bijv. storm, ...),  permanentie in beurtrol

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Contrat de 36,5/semaine : 37h/semaine 3 jours ADV
 • Du lundi au vendredi entre 07h et 17h
 • Une semaine par mois de "service de garde", y compris les week-ends
 • Travail exceptionnel le week-end en cas d'événements particuliers (par exemple, tempête, etc.), sur la base d'une rotation permanente

About the Company

Serco's erfgoed van de afgelopen 40 jaar heeft ons geplaatst in de Top 50 Services for Government Companies.

Wat het steeds groter wordende Serco-personeelsbestand verbindt, is een passie voor het leveren van geweldige service. Om vooruit te blijven moeten we voortdurend evolueren en de manier verbeteren waarop we onze services leveren, en iedereen in Serco kan hier een rol spelen.

Serco biedt de juiste omgeving om ideeën aan te moedigen en een uitgebreid ondersteuningsnetwerk voor beste praktijken, waarmee ze hun ideeën in daden kunnen omzetten.

Als u onze waarden deelt, kunt u zich aansluiten bij meer dan 50.000 wereldwijde collega's die net zo gepassioneerd zijn over het leveren van geweldige service als u.

----------------------------------------------------

L'héritage de Serco au cours des 40 dernières années nous a placés dans le Top 50 des services aux entreprises publiques.

Ce qui unit la main-d'œuvre toujours croissante de Serco, c'est la passion de fournir un service de qualité. Pour garder une longueur d'avance, nous devons constamment évoluer et améliorer la manière dont nous fournissons nos services, et chacun à Serco peut jouer un rôle à cet égard.

Serco offre un environnement propice à l'encouragement des idées et un vaste réseau de soutien aux meilleures pratiques pour les aider à transformer leurs idées en actions.

Si vous partagez nos valeurs, vous pouvez rejoindre plus de 50 000 collègues du monde entier qui sont tout aussi passionnés que vous par la prestation de services de qualité.

Serco European Agencies

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.